دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1399 
3. رابطه خلاقیت معلمان با اثربخشی تدریس ریاضی پایه ششم دوره ابتدایی

صفحه 20-35

زهرا کزازی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ علی سیفی؛ امین اصفهانی زاده