نویسنده = مهتا برجیسی
تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی..

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 9-23

اژدر سلیمانپور باکفایت؛ مهتا برجیسی