نویسنده = رقیه ولیزاده
کاربرد نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی

دوره 3، شماره 8، مهر 1396، صفحه 41-51

صمد حسینی صدر؛ صدیقه سبلان وند؛ رقیه ولیزاده