نویسنده = حمیده فخاری
بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم

دوره 7، شماره 22، خرداد 1400، صفحه 74-85

یوسف یوسفی؛ حمیده فخاری


نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر

دوره 4، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 14-20

یوسف یوسفی؛ حمیده فخاری