نویسنده = بهروز جلیلیان
طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین

دوره 7، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 1-9

بهروز جلیلیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ رضا خردمند


تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس

دوره 4، شماره 12، آذر 1397، صفحه 13-20

الهه ناموری؛ بهروز جلیلیان؛ فرنوش فنون؛ صفیه رضایی