نویسنده = رقیه طاوسی سیمکانی
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل

دوره 7، شماره 24، آبان 1400، صفحه 20-31

رقیه طاوسی سیمکانی؛ پری فهندژ سعدی؛ محمدرضا صالحی


تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی براساس الگوی مریل در سال تحصیلی 1397 – 1398

دوره 5، شماره 16، آذر 1398، صفحه 25-41

رقیه طاوسی سیمکانی؛ مصطفی مزارعی؛ احسان طالبی