نویسنده = مجید افشاری
اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک

دوره 7، شماره 22، خرداد 1400، صفحه 1-10

مجید افشاری


استفاده از راهبرد تشبیه در آموزش علوم

دوره 6، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 40-47

مجید افشاری؛ علی اکبر ابن علی