کلیدواژه‌ها = عدم قطعّیت
بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم

دوره 7، شماره 22، خرداد 1400، صفحه 74-85

یوسف یوسفی؛ حمیده فخاری