راهنمای نویسندگان

 * نکته مهم:  لازم است تا نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقالات خود به فصلنامه، دو فایل را ارسال نمایند. یک فایل از مقاله حاوی مشخصات نویسنده/ نویسندگان(affiliation) و فایل دیگری از مقاله بدون مشخصات نویسندگان.  شیوه نامه و الگوی متنی ارسال مقالات در لینک زیر قرار دارد. لطفا بدون تغییر در فوت ها و با توجه به توضیحات هر قسمت مقاله را در الگوی مناسب قرارداده و ارسال نمائید. فصلنامه از بررسی مقالات خارج از ساختار تعریف شده معذور خواهد بود.

*** الگو و ساختار مقاله

راهنمای ورود به سامانه

راهنمای ارسال مقاله