اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر کورش زارع شیبانی

الهیات و معارف اسلامی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

1zarechmail.ir
........

سردبیر

دکتر صفیه رضایی

فیزیک استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

safiyeh.rezaeegmail.com
.......

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین افلاکی فرد

مطالعات برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

h.a.f.1352gmail.com

دکتر محمد جاودانی

مطالعات برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

fmjavdaniyahoo.com

دکتر ساره حق خواه

ریاضی استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

sareh_haghkhahyahoo.com

دکتر آذر داودی

مطالعات برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

a_davoodi_36yahoo.com

دکتر صفیه رضایی

فیزیک استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

safiyeh.rezaeegmail.com

دکتر لیلا رضائیان

زیست شناسی استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

lrezaean92gmail.com
......

دکتر ابراهیم زارعی کیاسری

شیمی تجزیه استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

ezarei13gmail.com

دکتر فاطمه محمد پور

فیزیک استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

f.mohammadpour60gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی شیروانی شیری

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

ali_shiravaniyahoo.com
......
0000-0002-0871-5735

مدیر داخلی

بهرام اسماعیلی

علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

esmaeili_bayahoo.com