نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]
 • آموزش نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • آموزش الکتروشیمی مطالعه و بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 71-85]
 • آموزش ریاضی استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • آموزش ریاضی نقد و بررسی کتاب "ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ ی مدرس)" [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-6]
 • آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﮐﺎﻧﺎدا [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 31-38]
 • آموزش زیست شناسی کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • آموزش شیمی مطالعه و بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 71-85]
 • آموزش معکوس تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]

ا

 • ارزیابی ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • اساتید ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • الگوی تحلیل خطای نیومن تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • انگیزش تحصیلی ریاضی تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]

ب

 • بدفهمی بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • برنامه درسی ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]

پ

 • پایة هشتم متوسطه تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • پژوهش کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • پیشرفت نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]

ت

 • تحلیل‌خطای نیومن تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • تحلیل محتوا بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 10-18]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 55-70]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • تحلیل محتوا تحلیل فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم بر اساس سه الگوی مختلف [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 50-59]
 • تدریس بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • تراشه فوتونیکی فناوری اپتوفلویدیک [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 32-44]
 • تربیت معلم شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • تشابه نقش ترسیم در استدلال های هندسی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 35-43]
 • تقابل ریاضی و فیزیک شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]
 • تکنولوژی نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • تکنیک ویلیام رومی تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]

خ

 • خطا تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]

د

 • دانش‌آموزان تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • دانش آموزان تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • دانشجومعلم مطالعه و بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 71-85]
 • دانشجویان ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • دانشجویان رشته آموزش ابتدایی نقد و بررسی کتاب "ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ ی مدرس)" [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-6]
 • دانشگاه فرهنگیان ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • دانشگاه فرهنگیان شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • دانش موضوعی شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]
 • دانش موضوعی-تربیتی ماهیت، منابع و توسعه دانش موضوعی – تربیتی معلمان فیزیک از دیدگاه مگنوسان [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 45-54]
 • دبیران فیزیک شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]
 • دوره متوسطه شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 65-77]

ر

 • روش عملیاتی بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی زیست شناسی پایه دهم به روش عملیاتی بر سطوح یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 58-64]
 • ریاضی ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • ریاضیات واقعیت مدار تحلیل فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم بر اساس سه الگوی مختلف [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 50-59]

ز

 • زیست شناسی تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 55-70]
 • زیست شناسی بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی زیست شناسی پایه دهم به روش عملیاتی بر سطوح یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 58-64]

س

 • سازمان دهنده ی گرافیکی استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • سرطان کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • سطوح شناختی بلوم تحلیل فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم بر اساس سه الگوی مختلف [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 50-59]
 • سطوح یادگیری بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی زیست شناسی پایه دهم به روش عملیاتی بر سطوح یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 58-64]

ش

 • شیمی دهم تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]

ع

 • علوم پایه نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • علوم پایه شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • عمق یادگیری بررسی تاثیر آموزش و ارزشیابی زیست شناسی پایه دهم به روش عملیاتی بر سطوح یادگیری دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 58-64]
 • عوامل خلاقیت گیلفورد تحلیل فصل تابع کتاب ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم بر اساس سه الگوی مختلف [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 50-59]

ف

 • فتوسنتز مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]
 • فلسفه علم نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]
 • فلوچارت استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • فناوری‌های آپتوفلویدیک فناوری اپتوفلویدیک [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 32-44]
 • فوتونیک کریستال فناوری اپتوفلویدیک [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 32-44]
 • فیزیک نقدی بر آموزش علوم پایه در ایران معاصر [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 14-20]

ق

 • قابل انطباق نقش ترسیم در استدلال های هندسی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 35-43]

ک

 • کارایی درونی ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 21-30]
 • کاربرد مشتق تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • کاربرد مفاهیم فیزیک تأثیر کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال بر انگیزش تحصیلی ریاضی دانش آموزان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 1-9]
 • کارورزی شناسایی آسیب ها و کارکردهای برنامه درسی کارورزی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه موردی در گروه های علوم پایه [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 44-57]
 • کتاب حسابان(2) تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • کتاب ریاضیات گسسته پایه دوازدهم تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 10-18]
 • کتاب هندسه(3) تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • کتب درسی تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • کج فهمی مطالعه و بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی درباره مفاهیم مربوط به الکتروشیمی و مقایسه نتایج آن با دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 71-85]
 • کربن‎دی اکسید مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]
 • کلاس معکوس تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]
 • کمپلکسهای پلاتین(II) و (IV) کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]
 • کمپلکسهای طلا(III) کاربرد پژوهش های شیمی در حوزه های آموزشی و تحقیقاتی زیست شناسی: کمپلکسهای پلاتین(II)، پلاتین(IV) و طلا(III) در درمان بیماری سرطان [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 28-54]

گ

 • گیاهان مشکلات مربوط به درک فرآیند فتوسنتز در بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی (مطالعه موردی در یکی از مدارس ابتدایی شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 26-34]

م

 • مدل سازی و کاربردها تحلیل محتوای کتاب های ریاضی پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چاپ 1397، بر اساس رویکرد مدل سازی و کاربردها [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 19-27]
 • مربع و متنافر نقش ترسیم در استدلال های هندسی [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 35-43]
 • مسائل کلامی تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • مسائل کلامی تحلیل خطاهای دانش‌آموزان چهارم تجربی در حل مسائل کلامی کاربرد مشتق بر اساس مدل نیومن در شهرستان سمیرم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 1-25]
 • معادلة‌ خطی تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایة هشتم درحل مسائل‌کلامی معادلة‌‌خطی براساس‌ الگوی نیومن [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 21-31]
 • معلمان فیزیک ماهیت، منابع و توسعه دانش موضوعی – تربیتی معلمان فیزیک از دیدگاه مگنوسان [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 45-54]
 • مگنوسان ماهیت، منابع و توسعه دانش موضوعی – تربیتی معلمان فیزیک از دیدگاه مگنوسان [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 45-54]

ن

 • نامعادلات بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • نقد کتاب نقد و بررسی کتاب "ریاضیات برای معلمان(نسخه‏ ی مدرس)" [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 1-6]
 • نقشه ذهنی استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • نقشه مفهومی استفاده از سازمان دهنده های گرافیگی در آموزش ریاضیات [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 1-13]
 • نورکند فناوری اپتوفلویدیک [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 32-44]

ه

 • هوش های چندگانه گاردنر تحلیل محتوای بخش جانوری کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 55-70]
 • هویت ملی بررسی مولفه های هویت ملی در کتاب ریاضی و آمار 1 پایه دهم [دوره 4، شماره 10، 1397، صفحه 10-18]

ی

 • یادگیری بررسی بدفهمی ها در مبحث نامعادلات پایه نهم [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 7-12]
 • یادگیری فعال و غیر فعال تحلیل محتوای فصل اول شیمی سال دهم (کیهان؛ زادگاه الفبای هستی) بر اساس روش فعال و غیرفعال بودن ویلیام رومی [دوره 4، شماره 11، 1397، صفحه 39-49]
 • یادگیری معکوس تجربیات آموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معکوس [دوره 4، شماره 12، 1397، صفحه 13-20]