نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون تشخیصی سه ردیفی بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • آموزش پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 61-101]
 • آموزش تحول در آموزش زیست‌شناسی با استفاده از دوربین‌های مادون‌قرمز [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 26-45]
 • آموزش الکترونیکی مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 10-32]
 • آموزش شیمی مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 10-32]
 • آموزش شیمی بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • آموزش فیزیک بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]

ا

 • اسید- باز بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • اشیاء کوانتمی بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • اصل مکملیّت بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • اضطراب ریاضی بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 75-90]
 • اقدام‏ پژوهی بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]
 • ایبسه پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 61-101]

ب

 • بازی بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]
 • بد فهمی بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]
 • بدفهمی بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]
 • برنامه درسی علوم الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]

پ

 • پایه پنجم و ششم ابتدایی تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • پرسشگری پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 61-101]
 • پیدایش حیات مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]

ت

 • تحلیل عاملی اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]
 • تحلیل محتوا ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]
 • تحلیل محتوا مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 32-47]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • تحلیل محتوا الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]
 • تراکم آلدولی مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]
 • تکامل شیمیایی مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]
 • تکنولوژی آموزشی مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 10-32]
 • تکنیک ویلیام رومی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]

ج

 • جذب طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]

ح

 • حلال طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • حلِ مسئله اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 1-10]

خ

 • خطیت طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • خلاقیت مشارکتی الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]

د

 • دانش آموزان متوسطه اول بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 75-90]
 • دانش ‏آموز دبستان بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]
 • دانشجو معلم بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]
 • دبیران ریاضی بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • دوره ابتدایی الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 91-118]
 • دوره‌ی ابتدایی تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]

ر

 • راهکارها بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]
 • روش پاژیل پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]
 • رویکرد سازنده‌گرایی بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]
 • ریاضی بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 32-56]
 • ریاضی مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 32-47]
 • ریاضی متوسطه بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]

ز

 • زیست‌شناسی تحول در آموزش زیست‌شناسی با استفاده از دوربین‌های مادون‌قرمز [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 26-45]
 • زیست شناسی پایه یازدهم بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]

س

 • سواد دیجیتالی بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 75-90]

ش

 • شاخص ضریب یادگیری تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • شهر یادگیرنده اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]
 • شیمی تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]

ص

 • صلاحیت معلمان بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • صلاحیت های تخصصی بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • صلاحیت های علمی بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]

ض

 • ضریب درگیری دانش‌آموزان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]

ط

 • طراحی آموزشی بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]

ع

 • عدم قطعّیت بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • علوم پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 61-101]
 • علوم تجربی تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]
 • علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 1-19]
 • عناصر اصلی برنامه درسی بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]

ف

 • فرمالیسم ریاضی بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • فرمول گانینگ فوگ ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • فرمول مک لافلین ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • فلسفه فیزیک بررسی دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان قرن بیستم [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 74-85]
 • فلوئورسانس طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات مروری براستفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی آموزشی در یادگیری شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 10-32]
 • فیزیک اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 1-10]
 • فیزیک مفهومی بررسی و تحلیل بد مفهومش های دانشجومعلمان جدید الورود رشته آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 84-94]

ک

 • کاتالیزور مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]
 • کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • کتاب زیست شناسی یازدهم تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 102-124]
 • کتاب علوم تجربی تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]
 • کج فهمی بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 59-74]
 • کربوهیدارت مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]

گ

 • گاردنر مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران، بر اساس هوش‌های چندگانه گاردنر [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 32-47]

م

 • مثلثات بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]
 • مسئله اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 1-10]
 • معیار تألیف کتاب‌های درسی بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 57-73]
 • مفاهیم انتزاعی پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]
 • مقطع متوسطه بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-25]
 • مهارت در فیزیک اثربخشی حلِ مسئله در آموزش فیزیک [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 1-10]
 • مولفه های شهر یادگیرنده اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]

ن

 • نرم افزارها بدفهمی های رایج در مثلثات در دوره متوسطه و چند راهکار برای مقابله با آن ها [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 46-58]

و

 • واژگان کلیدی: سنجش توانایی ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 50-60]
 • واکنش فورموس مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 48-71]
 • ویلیام رومی تحلیل محتوای بخش‌های شیمی کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 21-31]
 • ویلیام رومی تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی [دوره 7، شماره 24، 1400، صفحه 72-83]

ه

 • هموگلوبین طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 1-9]

ی

 • یادگیری کاوشگرانه پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی [دوره 7، شماره 23، 1400، صفحه 33-49]
 • یادگیری مادام العمر اولویت بندی شاخص های شهریادگیرنده با استفاده از روش تحلیل عاملی مطالعه موردی شهر بندرعباس [دوره 7، شماره 22، 1400، صفحه 11-20]