کلیدواژه‌ها = تقابل ریاضی و فیزیک
شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK

دوره 4، شماره 13، اسفند 1397، صفحه 65-77

ناصر کریمی؛ سید نوید الیاسی