پویش در آموزش علوم پایه (BASIC) - اهداف و چشم انداز