پویش در آموزش علوم پایه (BASIC) - واژه نامه اختصاصی