پویش در آموزش علوم پایه (BASIC) - فرایند پذیرش مقالات