طراحی یک الگوی آموزش شبکه ای جهت اثبات قضایا در ریاضیات با استفاده از نقشه مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

برخی دروس تخصصی ریاضی، به خصوص در تحصیلات عالی، دارای قضیه هایی هستند که گاهی اثبات های طولانی و چند مرحله ای آن ها، فراگیران را سردرگم کرده و حتی بعد از فهمیدن تمام جزئیات اثبات، در آزمون های مربوطه از یادآوری و بازنویسی اثبات عاجز می مانند. با استفاده از طرح شبکه ای و نقشه مفهومی می توان مسیری را که ذهن در مراحل مختلف استدلال می پیماید، به صورت گام به گام و سازماندهی شده در شاخه های مختلف، به روشنی ترسیم نمود. همچنین ترغیب فراگیران به رسم نقشه مفهومی مربوط به اثبات قضایا و مسائل استنتاجی، موجب درگیری ذهن آن ها با مفاهیم و حقایق و ارتباط منطقی بین گزاره ها شده و با برقراری ارتباط بین دو نیمکره چپ و راست مغز، در یادگیری معنادار و بهبود فرایند یادگیری- یاددهی و ایجاد فراشناخت نقش مهمی ایفا می کند. در این مقاله سعی شده یک الگوی آموزش شبکه ای به کمک نقشه مفهومی و نحوه ی پیاده سازی آن در اثبات یکی از قضایای درس منطق و نظریه مجموعه ها، ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها