اهداف و چشم انداز

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بمنظور فراهم آوردن زمینه مناسب تربرای توسعه پژوهش ، تولید علم و تفکر وژرف اندیشی در باره رسالت تربیتی و تخصصی دانشجو معلمان ، با همکاری پردیس شهید رجایی  فارس اقدام به انتشار فصلنامه به نام پویش در آموزش علوم پایه نموده است. از علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را بر اساس محورها و شرایط پذیرش برای بررسی و انتشار (شیوه نامه در بخش راهنمای نویسندگان فصلنامه قرار داده شده است.)به آدرس سامانه فصلنامه مذکور ارسال نمایند .