درباره نشریه

مجلات پویش در راستای نیاز های تربیتی وعلمی – تخصصی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان منتشر می شود بنابر این همه افرادی که دارای دستاوردهای علمی – تخصصی و تجربیات مفید برای  دانشجو معلمان می باشند  (استادان ، معلمان ، دانشجو معلمان و سایر علاقه مندان) می توانند مطالب خود  را در این فصلنامه ها منتشر نمایند .