مقایسه تطبیقی محتوای کُتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا، ژاپن و ایران از نظر شاخص درگیری یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه تطبیقی محتوای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی کشورهای آمریکا(ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران است. پژوهش پیرامون تحلیل کتاب‌های درسی بسیار ارزشمند است؛ زیرا، محتوای آموزشی به طور مستقیم از اهداف کلی نظام و مقاصد یک رشته در هر سطحی که باشد سرچشمه می‌گیرد. این پژوهش در پارادایم کمی و به روش تحلیل محتوای کمی ویلیام رومی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا (ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران در سال 98-1397 است. یافته‌ها نشان‌می‌دهد که شاخص درگیری یادگیرنده در تصاویر و نمودارهای کتب ریاضی پایه اول ابتدایی سه کشور آمریکا (ایالت کالیفرنیا)، ژاپن و ایران به ترتیب 8/0 و 71/1 و 13 است. کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی آمریکا، موفقیت بیشتری در درگیرکردن مطلوب دانش‌آموزان در موضوعات درس ریاضی داشته (18</0≤ 4/0) و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ژاپن دانش‌آموز را به تفکر بیشتری وادارمی‌کند (71/1<1) و کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی ایران، بیش‌ از توان ذهنی فراگیران در این سن است که باعث سردرگمی فراگیران و درنتیجه منجر به عملکرد معکوس در فرایند یادگیری می‌شود. گنجاندن مطالب حاشیه‌ای و دور از مباحث درسی، در این کتاب، مانع از تفکر مطلوب فراگیران خواهدشد (13<1).

کلیدواژه‌ها