ساخت ساختار های نانوصفحه- میکروکره ای اکسید روی به روش شیمیایی مرطوب و استفاده از آن ها در سلول های خورشیدی رنگدانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 بخش فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

نانو ساختار های اکسید روی یکی از مواد پرکاربرد در ساخت و سنتز سلول های خورشیدی می باشند. ویژگی این نانو ساختارها به شدت وابسته به شرایط ساخت و سنتز می باشد. در این مقاله دو ساختار میکرو کره و نانوصفحه-میکروکره اکسید روی با تغییر pH محلول رشد در روش شیمیایی مرطوب تولید شده و مشاهده شد که حضور نانوصفحات در ساختار دوم، میزان جذب رنگ را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد که منجر به جذب نور بیشتر و در نتیجه آن، افزایش بازده سلول های خورشیدی رنگدانه ای می شود.

کلیدواژه‌ها