تحلیل فصل کسر کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی براساس چهار الگوی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اهواز، ایران.

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی فصل کسر از نظر توجه به سطوح شناختی بلوم، اهمیت به خلاقیت از طریق انطباق با عوامل خلاقیت گیلفورد، مهارت‏های ذهنی گانیه و تعیین شاخص فعال بودن محتوا با توجه به تکنیک ویلیام رومی است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه آماری کتاب ریاضی ششم ابتدایی است. برای تحلیل، فصل کسر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار این پژوهش، فرم‏های تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوهای تحلیل می‏باشد. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد محتوا از نظر توجه به حیطه‏های شناختی بلوم بیشتر به مقوله درک و فهم توجه شده، از نظر تطبیق محتوا براساس عوامل ذهنی گیلفورد، به تفکر همگرا نسبت به تفکر واگرا بیشتر توجه شده، از نظر تطبیق محتوا براساس مهارت‏های ذهنی گانیه، بیشتر به مفهوم تعریفی پرداخته شده و از نظر تطبیق متن و تصویر محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی، متن غیرفعال و تصاویر با ضریب درگیری0.35 نیز غیرفعال هستند. هم‏چنین شاخص درگیری فعالیت‏محور بودن کتاب با ضریب 0.55، نشان داد که کتاب فعالیت‏محور است.

کلیدواژه‌ها