بکارگیری تفکر طراحی در یادگیری انواع شبکه بلور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

اغلب فراگیران آمادگی لازم برای ایده پردازی و بکارگیری خلاقیت در یادگیری مفاهیم مشکل و ناآشنای علوم تجربی را ندارند. تفکر طراحی مبتنی بر روش های خلاقیت است. در تفکر طراحی ذهن برای درگیر شدن با هر موضوع و این که همه چیز را به صورت یک مساله ببیند عادت می کند. بنابراین در این شیوه مدل های ذهنی جدید به فراگیران آموزش داده می شود که در فضای سازنده گرا می تواند برای پیشرفت خلاقیت و یادگیری دروس آنان بسیار مفید واقع شود. مطالعه حاضر می کوشد با تشریح مراحل پنج گانه تفکر طراحی به ارایه مدلی جهت بکارگیری خلاقیت فراگیران در بکارگیری مفاهیم وابسته به شبکه بلور بپردازد.

کلیدواژه‌ها