تحلیل و مقایسه محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در کشورهای ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مبحث تنفس سلولی در کتاب‌های زیست‌شناسی دوره دوم متوسطه در دو کشور ایران و ترکیه مبتنی بر روش ویلیام رومی به انجام رسیده است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، بر مبنای روش تحلیل محتوا می‌باشد که در ارتباط با مبحث تنفس سلولی کتاب زیست‌شناسی کشورهای ایران و ترکیه انجام‌گرفته است نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که فصل پنجم کتاب زیست‌شناسی ایران و متن فصل چهارم کتاب زیست‌شناسی ترکیه در مبحث تنفس سلولی به‌صورت غیرفعال ارائه‌شده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که تصاویر فصل پنجم کتاب زیست‌شناسی ایران و تصاویر فصل چهارم کتاب زیست‌شناسی ترکیه به‌صورت غیرفعال ارائه ‌شده است. در مورد سؤالات پایان فصل چهارم کتاب زیست‌شناسی ترکیه نیز این سؤالات به‌صورت فعّال می‌باشند. نتایج تحقیق درزمینة فعالیت‌های فصل پنجم کتاب زیست‌شناسی ایران و فصل چهارم کتاب زیست‌شناسی ترکیه نشان داد که این فعالیت‌ها به‌صورت غیرفعال ارائه ‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها