تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران،ایران.

2 کارشناس آموزش، استان گلستان، ایران.

3 دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و آزمایش با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان کنکوری پایه دوازدهم شهرستان آق ‌قلا بود. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌‌ای بود بدین صورت که از بین دانش‌آموزان شهرستان آق قلا دانش‌آموزان دوره دوم به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه گواه و آزمایش تقسیم‌شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی دوبعدی تجدیدنظر شده‌ بای (2011) و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) و کتاب و اپلیکیشن کتاب زرد کانون بود. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ 75/0 و 77/0 بدست آمد و روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روان‌شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده بر اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر معناداری دارد (00/0>p). نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده سبب کاهش اضطراب ریاضی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها