تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم بر اساس مقوله‌های ویلیام رومی و به روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان، تهرا، ایران.

2 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پایه دهم براساس مقوله‌های ویلیام رومی می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا با به‌کارگیری روش آنتروپی شانون است. جامعه آماری پژوهش، کتاب شیمی پایه دهم چاپ 1398 است که در مجموع 54 صفحه به طور تصادفی از فصل‌ها برای تحلیل متن، تصویرها و سؤالات انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا فراوانی مقوله‌های فعال، غیرفعال و خنثی بر اساس الگوی ویلیام رومی محاسبه شده و سپس براساس روش آنتروپی شانون داده‌ها بهنجار شده و در ادامه باراطلاعاتی و ضریب اهمیت مقوله‌ها محاسبه شد. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که در تحلیل متن کتاب مقوله‌ی غیرفعال بیشترین ضریب اهمیت (142/0) و مقوله‌ی خنثی کم‌ترین ضریب اهمیت (070/0) را دارد. در تحلیل تصویرها مقوله‌های غیرفعال و فعال به‌طورتقریب درصد ضریب اهمیت یکسانی داشته و فقط مقوله‌ی غیر فعال دو درصد بیشتر از مقوله‌ی فعال بود. در تحلیل سؤالات بر خلاف تصویرها و متن کتاب ضریب اهمیت مقوله‌ی فعال (280/0) بیشتر از مقوله‌ی غیرفعال (220/0) بود و این تحلیل نشان داد که در تهیه محتوا تعادل بین متن، تصویرها و سؤالات رعایت نشده و متن کتاب غیرفعال است.

کلیدواژه‌ها