چرایی‌های مفهوم حد و کاربرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع‏، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی‎ را مطرح می‌کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می‌توان ‎‎به این سوالات جواب داد. ‎در‎‎‎‎‎ پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می‌کنیم.در این مقاله تلاش داریم با بررسی تعریف حد تابع‏، نقاط ضعف و قوت آن را در حل مسائل مربوطه شناسایی کنیم و روشی منطقی برای اصلاح و بهبود درک واقعی از مفهوم حد ارائه دهیم. برای این منظور ضمن بررسی تعریف حد تابع در فضای متری دلخواه بخصوص در فضای متری اقلیدسی سوالاتی‎ را مطرح می‌کنیم که با تامل در درک مفهوم تعریف حد می‌توان ‎‎به این سوالات جواب داد. ‎در‎‎‎‎‎ پایان کاربردی از تعریف حد را در زندگی روزمره بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها