تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی 1 پایه‌‎ی دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب هندسه‌ی سال دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک بر اساس روش تحلیل محتوی ویلیام رومی بود. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع تحلیل محتوی به روش ویلیام رومی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کتاب هندسه ی 1 سال دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک (1398) است که به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای کتاب درسی از نظر میزان درگیر سازی متن، تصاویر و سوالات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که ضریب درگیری متن34/1 است که نشان می‌دهد متن کتاب هندسه‌ی 1رشته ی ریاضی و فیزیک پایه‌ی دهم، به شیوه‌ی فعالی نوشته شده است. ضریب درگیری تصاویر نیز 1 تعیین شد که نشان داد تصاویر و اشکال کتاب، دانش‌آموز را درگیر در یادگیری می‌کند. همچنین در بخش تحلیل شاخص فعالیت محور بودن کتاب، ضریب درگیری 33/2 تعیین شد که نشان می‌دهد کتاب هندسه‌‍ی 1 پایه ی دهم، فعالیت محور می باشد. نتایج این تحقیق بیانگر این مساله است که متن، تصاویر و سوالات کتاب درسی جدیدالتألیف هندسه دهم رشته‌ی ریاضی و فیزیک به شیوه فعالی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها