بهره‏ گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏ توجهی دانش ‏آموز دبستانی به درس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار ابتدایی، آموزش و پرورش استان فارس ایران

2 استادیار، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1397-98 در پایه سوم دبستانی واقع در ناحیه یک شیراز انجام شده است. پژوهشگر در طول دوره کارورزی با دانش‏آموزی در ارتباط بوده که تنها نسبت به درس ریاضی بی‏علاقه و بی‏توجه بوده و این بی‏علاقگی و بی‏توجهی او در انجام فعالیت‏های درس ریاضی و رضایت‏بخش نبودن نتایج آزمون‏های عملکردی او مشهود بوده است. هدف از انجام این تحقیق، افزایش میزان علاقمندی او به درس ریاضی و انجام فعالیت‏های آن در درس موردنظر بوده است. بر‏این‏اساس، پژوهشگر با استفاده از منابع گوناگون مانند بررسی پوشه‏کار و کارنامه تحصیلی او، مصاحبه با آموزگار، مصاحبه با والدین و مرور دیدگاه صاحب‏نظران، به جمع‏آوری اطلاعات پرداخت. بعد از تجزیه و تحلیل داده‏ها جهت شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مساله، به ارائه راه‏حل پیشنهادی پرداخت. سپس به اجرای راه‏حل پیشنهادی که استفاده از روش بازی در آموزش مفاهیم ریاضی و اعتبار‏سنجی آن است، اقدام نمود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از روش‏های جذاب و متنوع و از آن جمله روش بازی، علاوه بر تعمیق یادگیری مفاهیم ریاضی در فراگیران، انگیزه‏ی آنان به یادگیری بیش‏تر را نیز افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها