بررسی میزان انطباق کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم با معیارهای تألیف سازنده‌گرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی ملاک‌های ده گانه تالیف سازنده‌گرایانه، نظر دبیران مجرب و صاحب نظر شهر تهران در قالب پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آزمون خی دو، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.. روش پژوهش، پیمایشی است که با طراحی پرسش‌نامه‌ای با 15 سوال، میزان پیروی کتاب مذکور از ده معیار مورد اشاره که متضمن پوشش دادن به عناصر اصلی یک برنامه درسی مانند اهداف، محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری و سازماندهی علمی، روشی و شکلی بر اساس معیار‌های سازنده‌گرایی است را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعۀ آماری پژوهش،20 نفر از دبیران با تجربه و صاحب‌ نظر مناطق 19 گانه شهر تهران، بوده اند. بر اساس نتایج این پژوهش، مولفان کتاب زیست شناسی در 4 مؤلفه: "طراحی دقیق و رشد دهنده، توجه به سطوح عملکردی بالاتر، ارزشیابی درخدمت یادگیری و راهی بسوی یادگیری‌های جدید" عملکرد موفقی داشته اند. و در معیارهایی چون "توجه به پیش‌دانسته‌های فراگیران، توجه به شیوه‌های فعال یادگیری، توجه به یادگیری گروهی و اجتماعی، اهمیت رویکردهای تلفیقی، کاربست آموخته‌ها در محیط جدید و توجه به تکالیف خارج از کلاس" عملکرد مطلوبی نداشته اند. و در مجموع کتاب درسی مورد پژوهش با معیارهای تألیف کتاب‌های درسی بر اساس معیارهای یاددهی-یادگیری مطابقت کمی دارد.

کلیدواژه‌ها