طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد

چکیده

در این پژوهش طیفهای جذبی و فلوئورسانس هموگلوبین انسانی در حلالهای دی متیل سولفوکسید و دی متیل آمین با غلظت 1.0 × 10-5M بعد از آماده سازی و نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد برای مدت 24 ساعت با استفاده از طیف سنجی مرئی - فرا بنفش و فلوئورسانس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج طیف جذبی و فلوئورسانس نشان میدهد گذار الکترونی و تغییر در ماهیت اولیه هموگلوبین به دلیل حلال است.

کلیدواژه‌ها