پاژیل: فعالیتی برای آموزش معنادار مفاهیم شیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بنت الهدی صدر، دانشگاه فرهنگیان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شیمی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

اندیشه‌های جدیدی که فراگیران در محتوای علوم پایه و دروس دارای مفاهیم انتزاعی با آن‌ها برخورد می-کنند اغلب خارج از قلمرو مفهومی آنان قرار دارد و معمولا به ایجاد مفاهیم بدیل و بدفهمی منجر می‌شود. بنابراین مدرسان به روشی برای آموزش که محتوا و فرایند، در مسیر یادگیری فراگیر با مفاهیم بدیل مسدود نشود نیاز دارند. در این مقاله روش پاژیل به عنوان رویکردی برای بهبود یادگیری فراگیران معرفی می‌شود. روش پاژیل اولین بار برای دوره‌ لیسانس شیمی توسعه یافت و اکنون به شیمی دبیرستان و کلاس‌های زیست‌شناسی و بسیاری از رشته‌های دیگر تسری پیدا کرده است. رویکرد پاژیل با برخورداری از پایه کاوشگرانه و فعال، این امکان را فراهم می‌کند تا مدرس در میدان عمل با تلفیق فعالیت‌های پاژیل و روش-های مختلف، نقش هدایت‌گری خود را بهینه به انجام رساند. در این مقاله مراحل اجرای رویکرد پاژیل تبیین می‌گردد و سپس نمونه‌هایی از فعالیت پاژیل در خصوص آموزش مفاهیمِ شیمی از قبیل ماده خالص و ناخالص، ترکیب، مخلوط، محلول‌های اشباع و غیر اشباع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها