ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو معلّم، کارشناسی پیوسته، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل، مرکز آزادگان نیر

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، ایران

چکیده

چکیده
کتاب های درسی، از مهم ترین منابع یادگیری در نظام آموزشی هستند. بررسی کتاب های درسی می تواند ارتباط بین برخی از مشکلات یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر اساس دو فرمول مک لافلین و گانینگ فوگ می باشد. نوع تحقیق در این پژوهش کمّی – توصیفی می باشد، در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی مطابق دو فرمول؛ مک لافلین و گانینگ فوگ استفاده شد. جامعه پژوهش، محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی می باشد. یافته های تحقیق نمایان ساخت که متن هایی که بر اساس روش مک لافلین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کلاسی در سطحی بالاتر از پایه پنجم ابتدایی قرار دارند. بنابراین سطح توانایی در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان در این سطوح نیست؛ همچنین تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که قدرت توانایی مطالب تعیین شده در نمونه ها بر اساس فرمول گانینگ فوگ برای کلاس پنجم ابتدایی دشوار است.

کلیدواژه‌ها