پرسشگری در آموزش علوم ( ایبسه ) ؛ سطوح و روش ها، همراه با نمونه های انجام شده در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

روش پرسشگری به عنوان یکی از رویکرد های مورد تاکید در آموزش علوم است . روش ایبسه در چهار سطح مختلف تعریف شده است که میزان فعالیت دانش آموزان و معلم در هرکدام متفاوت است. در منابع مختلف روش های متنوعی برای اجرای پرسشگری بیان شده است. در این مقاله روش اجرای ایبسه در مقالات مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین برای هریک از سطوح پرسشگری اعم از پرسشگری تاییدی ،پرسشگری ساختار یافته ،پرسشگری هدایت شده و پرسشگری باز، یک نمونه از فعالیت های اجرا شده دانشجو معلمان در کلاس های درس پردیس های دانشگاه فرهنگیان به عنوان تجربه های آموزشی معرفی شده است. این مقاله برای دانشجومعلمان، معلمان، آموزشگران معلمین و پژوهشگران حوزه تدریس و یادگیری دارای کاربرد است.

کلیدواژه‌ها