تحلیل محتوای زیست‌شناسی پایه یازدهم (۱۳۹۹-۱۴۰۰) به روش رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار/ گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به اینکه اطلاع یافتن از میزان چالشی بودن کتاب،دید خوبی به طراحان آموزشی درباره بخش های نیازمند اصلاح می دهد و به معلمان کمک می کند تا به ایجاد تغییرات جزئی در جهت بهبود طرح درس روزانه بپردازند، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه یازدهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ براساس روش رومی انجام گرفته است.جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل متن، تصاویر، سوالات و فعالیت ها می باشد. به منظور اطمینان بیشتر از نتایج حاصل از پژوهش، یک پرسشنامه تهیه گردید و در اختیار ۱۰ دانشجومعلم آموزش زیست شناسی قرار گرفت.به طور تصادفی ۳۰۰ مورد متنی، ۴۵ مورد سوالی و ۴۵ تصویر انتخاب گردید. براساس نتایج به دست آمده ضریب درگیری برای متن و تصاویر به ترتیب ۲۹/۰ و صفر به دست آمد که بیانگر این مطلب است که متن و تصاویر این کتاب غیرفعال می باشد. ضریب درگیری سوالات ۷۹/۱بوده و سوالات بیش از حد فعال اند. شاخص فعالیت محور بودن این کتاب ۴۳/۰ می باشد که در بازه قابل قبول ویلیام رومی قرار دارد. میانگین ضریب درگیری متن، سوالات، تصاویر و فعالیت محور بودن ۶۲/۰ است که نشان دهنده این است که محتوای کتاب زیست شناسی یازدهم در مجموع فعال و پویا می باشد.

کلیدواژه‌ها