تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان مشهد

چکیده

با توجه به تغییرات کتب علوم تجربی، هدف از پژوهش حاضر، ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 با کاربرد تکنیک ویلیام رومی است. در این تحلیل، فعال یا غیرفعال بودن سه مولفه متن، تصاویر و سوالات فعالیت‌های کتاب از طریق محاسبه ضریب درگیری دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی و روش آماری توصیفی است. جامعه آماری کتاب مذکور است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری است. ضریب درگیری دانش‌آموزان در متن، تصاویر و سوالات فعالیت‌های کتاب به‌ترتیب 23/0 ، 53/0 و 2/4 است براساس این‌که محدوده‌ی پایین‌تر از 4/0 بیانگر غیرفعال بودن و بین 4/0 تا 5/1 بیانگر فعال بودن و بالاتر از 5/1 بیانگر درگیری بیش از توان دانش‌آموزان است، متن، غیرفعال است و تصاویر کتاب فعال و سوالات فعالیت‌های کتاب، بیش از حد، فعال است. بنابراین متن و سوالات فعالیت‌های کتاب، دانش‌آموزان را به فعالیت‌های عملی متناسب با اهداف کتاب، درگیر نمی‌کند، ولی تصاویر کتاب از پویایی کافی و مناسب جهت درگیری دانش‌آموزان با فعالیت‌های عملی متناسب با اهداف کتاب، برخوردارند.

کلیدواژه‌ها