تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی براساس الگوی مریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز بلوار دلاوران بسیح خیابان ابوالفضل کوچه 13 پلاک 150

2 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

3 استاد

چکیده

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘـﻮای ﻛﺘـﺎب علوم تجربی پایه پنجم اﺑﺘﺪاﻳﻲ بر اساس الگوی مریل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی 1400 ـ 1399است و نمونه آماری برابر با حجم جامعه آماری است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دروس کتاب پنجم ابتدایی بیشتر از نوع عملی وکاربردی است. انواع ارائه اولیه و ثانویه به میزان مناسبی به‌کاررفته است. همچنین در نحوه ارائه وارزشیابی وتنوع مثال اصل تفکیک در بیشتر درس‌های این کتاب رعایت شده است. در نحوه ارائه و ارزشیابی اصل همتاسازی و سطح دشواری رعایت شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از معیارهای روش مریل در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی رعایت شده است.

کلیدواژه‌ها