مطالعه موضوع پیدایش حیات با محوریت واکنش فورموس برای سنتز کربوهیدرات‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

موجودیت‌های جان‌دار و بی‌جان به‌وضوح متفاوت‌اند، اما شیوه دقیق ارتباط‌یافتن این دو شکل از ماده به‌طریق آزاردهنده دور از دسترس مانده است. از طرفی، نقش ویژه کربوهیدارت‌ها در پیدایش حیات یک حقیقت علمی مشهود و غیرقابل انکاری می‌باشد. از همین رو، مطالعات برای سنتزکربوهیدارت‌ از طریق واکنش «فورموس» مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه سنتز پیش حیاتی کربوهیدارت‌ها با محوریت واکنش «فورموس» با روش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. همچنین، اهمیّت اصلی واکنش «فورموس» به نوعی با سناریوهای تکامل شیمیایی در ارتباط است که احتمالاً این سناریو در زمین پیش حیاتی رخ داده است تا نخستین مولکول‌های زیستی نظیر، کربوهیدرات، نوکلئیک اسید، آمینو اسید (واحدهای سازنده پروتئین‌ها) و هم چنین سایر مواد مهم را ایجاد کند و نیز ضرورت مطالعات در مورد این واکنش شیمیایی عموماً به قابلیت آن در سنتز کربوهیدارت‌ها بر می‌گردد. یافته‌های این پژوهش نشان داد: واکنش «فورموس» در واقع همان تراکم آلدولی است که در محیط‌های قلیایی انجام می‌شود و نیز وجود کاتالیزور آن را تسریع می‌کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که واکنش «فورموس» پایه واکنش‌های شیمیایی غیرزیستی تولیدکربوهیدارت‌ ها بوده و از نظر سیستم‌های شیمیایی، یک سیستم پیچیدۀ است که از دو واکنش آهسته و سریع تشکیل یافته است.

کلیدواژه‌ها