تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تحلیل محتوای مباحث زیستی کتب درسی علوم تجربی پایه‌ی پنجم و ششم ابتدایی از لحاظ میزان فعال بودن متن و تصاویر این مباحث با استفاده از روش ویلیام رومی می‌باشد. محتوای مورد نظر از نظر معیارها یا شاخص‌های مشخص و از پیش تعیین شده بررسی شد. روش مطالعه، تحلیل محتوا و از حیث هدف در زمره مطالعات کاربردی قرار دارد. در این مطالعه واحد تحلیل، جملات و تصاویر درنظرگرفته شده ‌است. جامعه آماری شامل مباحث زیستی کتب تالیفی علوم تجربی پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر بر اساس روش ویلیام رومی نشان داد که شاخص درگیری جملات متن در مباحث زیستی کتب علوم تجربی پایه‌‌های پنجم و ششم ابتدایی به ترتیب در بازه‌ی مناسب۸۶/۰ و۵۳/۰ و نیز شاخص درگیری تصاویر مربوط به این مباحث، به ترتیب در بازه‌ی مناسب ۶۳/۰ و۶۱/۰ است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ضرایب درگیری مطالب زیستی این کتب چون به عدد 5/0 نزدیکتر و با عدد 5/1 فاصله بیشتری دارد، لذا مطالب زیستی تالیف شده این کتب به طور نسبی به صورت فعال تالیف شده است، اما با وضع مطلوب فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها