نقد و بررسی کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات"

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش استان فارس

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر فارس

چکیده

در پژوهش حاضر، با نقد کتاب "کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات"در پی پاسخ دادن به این پرسش بوده ایم که تا چه اندازه این کتاب بعنوان منبعی برای درس مبانی آموزش ریاضی رشته آموزش ابتدایی می تواند مفید باشد. به این منظور بخش هایی از کتاب را با چاپ نهم نسخه اصلی که در اختیار داشتیم، مقایسه نمودیم. علاوه بر این کوشیده ایم که پیشنهاداتی جهت رفع نواقص کتاب مذکور ارائه نماییم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که با اعمال برخی تغییرات، این کتاب می تواند منبع خوبی باشد.

کلیدواژه‌ها