بررسی مقایسه اثر مومنایی و پماد سیلورسولفادیازین در بهبود سوختگی در موش صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

در بهبود سوختگیها عوامل مختلفی از جمله فیپروپلاست ها یاخته های التهابی کراتینوسیت ها تاثیر دارند مهمترین عامل بهبود سوختگی جلوگیری از عفونت آن است. تایج نشان میدهمومنایی اثر مهارتی کامل بر رشد سود و موناس آئروژینواز دارد که عامل مهم ایجاد عفونت می باشد.دراین تحقیق ما به مقایسه اثر مومنایی)شیلاجیت(و پماد سیلور سولفادیازین در ترمیم زخم حاصل از سوختگی در موش صحرایی نر پرداخته ایم. نتایج نشان داد مومنایی ترمیم سوختگی سطحی را در موش صحرایی تسریع می کند. قبل از مصرف باید شناخت دقیق همه مکانیسم های احتمالی مومنایی از قبیل اثر بر سنتزکلاژن،کاهش التهاب،افزایش اکسیژن رسانی، بررسی شود.

کلیدواژه‌ها