بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران. آموزگار ابتدایی منطقه 19 تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی/آموزگار ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

4 دانش آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی صلاحیت‌های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهر تهران بود. جامعة آماری پژوهش دبیران ریاضی پایه اول دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای 537 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که با 98 گویه در قالب 9 مولفه آموزشی، علمی، رفتاری، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخلاقی، حرفه‌ایی و فناوری صلاحیت‌های معلمان را می‌سنجد. روایی آن توسط صاحب‌نظران مورد تایید قرار گرفت و ضریب الفای کرانباخ 86% محاسبه گردید. نتایج آزمون tنشان داد که صلاحیت‌های آموزشی، علمی، رفتاری، مدیریتی و اخلاقی در سطح بالاتر از میانگین می‌باشند و در سطح اطمینان 99/0 معنی‌دار می‌باشد؛ ولی صلاحیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی در سطح اطمینان 95/0 معنی‌دار نمی‌باشند ولی وضعیت صلاحیت‌های فناوری و فکری در سطح 95/0 اطمینان معنی‌دار می‌باشد و معلمان در این صلاحیت‌ها در وضعیت مطلوبی نیستند. نتایج آزمون t مستقل نشان می‌دهد که وضعیت معلمان مرد از لحاظ صلاحیت‌های اجتماعی و فکری بالاتر از معلمان زن می‌باشد ولی وضعیت معلمان زن در صلاحیت آموزشی بهتر ار معلمان مرد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در سایر متغیرها بین معلمان زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها