مروری بر برخی روش های نوین آموزش شیمی در دبیرستان

نویسندگان

1 دانشجوی ترم6 کارشناسی دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز

2 دانشجوی ترم 6 کارشناسی دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز

چکیده

چکیده
همراه با پیشرفت و توسعه علوم در زمینه های مختلف تغییرات فزاینده ای در محتوا و روش های تدریس و آموزش حاصل شده است . در واقع روش های سنتی و قدیمی تدریس و انتقال دانش از معلم به دانش آموز جای خود را به روش های نوین ( که در آنها خود دانش آموز نقش اصلی یادگیری را ایفا می کند . ) داده است . اما در بیشتر مدارس ایران هنوز روش تدریس و آموزش همان روش سنتی است که در واقع انتقال یک سری مفاهیم و داده ها از معلم به ذهن دانش آموز است .(مانند پرکردن لیوان خالی), از طرف دیگر محتوای برنامه های آموزشی درسی علوم ایران شباهت زیادی به سایر کشور ها دارد ، اما به نظر می رسد که ضعف عملکرد تحصیلی برخی دانش آموزان ما در مقایسه با همسالان خود در سایر کشور ها به طور عمده به دلیل به کارگیری روش های ناکار آمد یاددهی یادگیری می باشد .
در این مقاله قصد داریم تا با مرور چهار شیوه آموزشی ، نمونه هایی از شیوه های فعال یاددهی یادگیری را که به یادگیری عمیق مطالب برای دانش آموزان منجر می شود ، بیان کنیم .

کلیدواژه‌ها