بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مفاهیم اسید – باز، از طریق آزمون تشخیصی سه ردیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مبحث اسید- باز است. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان پایه دوازدهم دو مدرسه شهر رشت که در سال تحصیلی 1400-1399 در رشته های علوم تجربی و ریاضی– فیزیک در حال تحصیل‌اند، میباشد. نمونه آماری شامل 47 نفر از دانش آموزان است که به طور تصادفی انتخاب شدند. به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون تشخیصی چهار گزینه‌ای سه ردیفی اسید- باز طراحی و استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مناسب با آزمون سه ردیفی استفاده شد و درک دانش آموزان در سه دسته فهم علمی، عدم درک و کج فهمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان در مفاهیم اسید – باز دچار کج فهمی هستند. دانش آموزان به ترتیب از فراوانی بیشتر به کمتر در مفاهیم الکترولیت، غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق، واکنش خنثی شدن، تمایز غلظت تجزیه‌ای و غلظت تعادلی اسید، تشخیص اسیدها و بازها، مفاهیم یونش و تفکیک، درجه یونش، یونش اسیدهای چند پروتوندار و تفاوت مفاهیم قدرت و غلظت اسید کج فهمی دارند. کج فهمی های شناسایی شده میتواند در بهبود روشهای یاددهی- یادگیری و تهیه محتوای آموزشی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها