بررسی تاثیر سواد دیجیتال بر اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول شهر دهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سواد دیجیتالی و پیشرفت ریاضی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر دهدشت بود. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام‌گرفت. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به تعداد470 نفر در سال 1399 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان(1970) انجام شد و تعداد 210 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، از پرسشنامه های پرسشنامه سواد دیجیتالی مبتنی بر چارچوب مهارت های سواد دیجیتال دانشگاه اوپن و پرسشنامه اضطراب ریاضی دانش آموزان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان(MESC) چیو و هنری(1990) استفاده شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ضریب همبستگی پیرسون(R) بین متغیر مستقل و متغیر وابسته(اضطراب ریاضی) **751/0- بود که نشان داد همبستگی معنادار و معکوس قوی وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 563/. می باشد، نشان می دهد 56 درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب ریاضی، به متغیر سواد دیجیتال وابسته می باشد.

کلیدواژه‌ها