نظرات معلمان درباره استفاده از شخصیت‌های کارتونی در درس ریاضیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر آموزش و پرورش ناخیه ۱

چکیده

هدف از استفاده از شخصیت‌های کارتونی در آموزش ریاضیات در سطح آموزش ابتدایی، به منظور نشان دادن دیدگاه-های معلمان بود. در این پژوهش یک روش تحقیق کیفی طراحی شد. داده‌های تحقیق به عنوان نتایج بررسی معلمانی که در دوران ابتدائی در شمال قبرس مشغول به کار هستند، ایجاد شدند. داده‌ها به صورت دسته‌بندی شده ارائه شده‌اند. در نتیجه بررسی تاثیر شخصیت‌های کارتونی بر روی کودکان و همچنین نظرات معلمان، مشخص شده است که شخصیت‌های کارتونی در زمینه آموزش می‌تواند با افزایش موفقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی در ارتباط باشند.

کلیدواژه‌ها