بررسی اثرهمزمان تابش لیزری و ناخالصی هیدروژنی بر خواص اپتیکی یک نقطه کوانتومی کروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 گروه فیزیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،، مرودشت، ایران.

چکیده

در این مقاله هدف بررسی خواص اپتیکی خطی و مرتبه سوم غیر خطی یک ناخالصی هیدروژنی قرارداده شده در مرکز یک نقطه کوانتومی است. فرض می‌شود سیستم تحت تأثیر یک تابش لیزری با فرکانس بالا قرار دارد. ویژه توابع و ویژه مقادیر مربوطه، با استفاده از روش المان‌های محدود محاسبه می‌گردند. به علاوه خواص اپتیکی خطی، مرتبه سوم غیر خطی به ازای مقادیر متفاوت شعاع نقطه کوانتومی، شدت فوتون‌های فرودی و مقادیر متفاوت تابش لیزری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهندکه با افزایش شدت فوتون‌های فرودی ضریب جذب کل و تغییرات ضریب شکست کل کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش شعاع نقطه کوانتومی و تابش لیزری جابه‌جایی سیستم به سمت انرژی‌های کمتر را می‌توان مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها