الگوی یادگیری خلاقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار/وزارت آموزش و پرورش

2 دانشجو -معلم/ وزارت آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل کتاب علوم پایه پنجم دوره ابتدایی و تبیین آن بر اساس الگوی خلاقیت مشارکتی بود. در این پژوهش، از روش توصیفی-تحلیلی برای دستیابی مناسب به داده ها استفاده شد. جامعه آماری برنامه درسی علوم پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 بود که حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل فهرست وارسی تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان برنامه ریزی درسی 87 درصد به دست آمد. برای تعیین پایایی آن نیز از روش ویلیام اسکات (2019) استفاده شد و ضریب توافق 85 درصد به دست آمد. محتوای تحلیل شده ابتدا بر اساس شاخص های 6 گانه خلاقیت علمی و سپس مراحل 5 گانه الگوی خلاقیت مشارکتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که خلاقیت علمی در سه بخش نوشتاری، تصاویر و سوالات کتاب درسی علوم، مورد استفاده قرار گرفته و شاخص های حل مسئله علمی و فرضیه سازی بیش تر مورد تاکید قرار گرفته اند.هم چنین برنامه درسی علوم، الگوی خلاقیت مشارکتی را به صورت تلفیقی مورد توجه قرار داده، ولی بر اساس بخش های سه گانه محتوا، بیش تر در بخش نوشتاری نمود داشته است.

کلیدواژه‌ها