تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر کاهش بدفهمی های عبارت های جبری دانش آموزان پایه نهم شهرستان کمیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم پایه دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفیلد بر بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه نهم در عبارت‌های جبری درس ریاضی شهرستان کمیجان می‌باشد. کنترل از نظر شونفیلد به معنای چگونگی انتخاب و به کارگیری منابع و استراتژی های مناسبى است که به حل مسئله کمک می-کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، شبه‌تجربی است. جامعه آماری این پژوهش 240 نفر بود که از این جامعه یک نمونه 50 نفری در دسترس بطور تصادفی در دو کلاس 25 نفره به عنوان گروه آزمایش و گواه تقسیم گردید . ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته طبق جدول بدفهمی‌ها بود و روایی آزمون با روش نسبت روایی محتوا 73/0 تایید گردید و پایایی سؤالات با ضریب آلفای کرونباخ مقدار قابل قبول756/0 بدست آمد. بعد از پیش آزمون، برای هر گروه 7 جلسه آموزش فوق برنامه در مورد عبارت‌های جبری اجرا شد، سپس پس آزمونی برای دو گروه انجام گرفت ؛ تحلیل داده های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون t، با سطح معنی داری 0.05 p< انجام شد، نتایج به‌دست آمده نشان داد که تقویت مهارت کنترل از دیدگاه شونفیلد درکاهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان در حل مسائل مربوط به عبارت‌های جبری تأثیر داردو باعث کاهش بدفهمی‌ها شده است. .

کلیدواژه‌ها