تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص های آموزش سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

توسعه فرهنگ بهداشتی، آموزش سلامت و بهداشت و ارتقاء سلامت دانش‌آموزان، بسیار حائظ اهمیت است، و یک برنامه کامل و جامع، در این زمینه، مورد نیاز است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان توجه، به موضوع آموزش سلامت، در کتب علوم‌تجربی پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی اجرا شد. این پژوهش، به روش توصیفی_تحلیلی بوده و با روش آنتروپی شانون است. جامعه‌آماری، کتب علوم‌تجربی پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی در سال تحصیلی1400_1399بود. نمونه‌آماری نیز برابر با جامعه‌آماری در نظر گرفته شد. همچنین با استفاده از فهرست وارسی از معیارهای شاخصه آموزش سلامت، با 12شاخص و 57 خرده‌شاخص، داده‌ها جمع‌آوری شدند. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد، که از بررسی کتب علوم‌تجربی پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی از مجموع 208واحد شمارش‌شده، شاخص سلامت جسم با40مورد، بیشترین و شاخص‌های معلولیت و سلامت خانواده با 1مورد، کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. بیشترین ضریب اهمیت نیز با مقدار(172/ .)، مربوط به شاخص پیش‌گیری از رفتار های پر‌خطر و کمترین ضریب اهمیت با مقدار (0001/.) مربوط به شاخص بهداشت محیط بود. نتایج نشان داد، که میزان توجه به شاخص‌های آموزش سلامت، در این کتب، متفاوت است و به بعضی شاخص‌ها، کم توجه شده است.

کلیدواژه‌ها